Studium.

Gerriet Rietveld Academy, Amsterdam, NL
Fachhochschule Dortmund, FB Design
Auslandsemester in Lissabon / Portugal an IADE